Skip to main content

Algemene voorwaarden en Verwerkersovereenkomst

Versie 3.0

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Tagweb B.V., gevestigd te Amsterdam.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

A. Algemene bepalingen:

Artikel 1: Algemeen

In deze voorwaarden wordt de besloten vennootschap Tagweb B.V. aangeduid als “Tagweb”.

Artikel 2: Toepasselijkheid; battle of forms; afwijkingen

 • 1. Alle dienstverlening van Tagweb, ook die mogelijk niet behoort tot haar eigenlijke bedrijfsvoering, geschiedt op de hierna volgende algemene voorwaarden. Bij strijd van deze algemene voorwaarden met die van een wederpartij van Tagweb prevaleren de algemene voorwaarden van Tagweb, tenzij Tagweb schriftelijk akkoord gaat met de toepassing van voorwaarden van de wederpartij, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen.

 • 2. Degene die Tagweb heeft gecontracteerd, wordt geacht bij eventuele volgende overeenkomsten met de toepasselijkheid van deze voorwaarden te hebben ingestemd.

 • 3. Afspraken en toezeggingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn tegenover Tagweb alleen dan van kracht, wanneer Tagweb die afspraken en toezeggingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Offertes

 • 1. Offertes, prijzen en condities zijn altijd vrijblijvend. Wijzigingen daarin verbinden Tagweb niet, tenzij door haar schriftelijk bevestigt. Tagweb is altijd gerechtigd de prijzen te verhogen wegens gestegen kosten.

 • 2. Tagweb vermeldt bij haar offertes naar beste weten en kunnen gegevens, zonder dat haar wederpartij daaraan rechten kan ontlenen.

Artikel 4: Overeenkomst

 • 1. Een overeenkomst is pas perfect wanneer Tagweb een opdracht en/of een wijziging van een opdracht schriftelijk heeft geaccepteerd en/of bevestigd. Bij verkoop uit voorraad kan de factuur in plaats van de schriftelijke acceptatie en/of bevestiging treden.

 • 2. Een overeenkomst is tevens perfect zonder een schriftelijke acceptatie en/of bevestiging wanneer Tagweb is begonnen met de uitvoering van een opdracht of een gewijzigde opdracht.

 • 3. Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers van Tagweb of andere medewerkers die niet bevoegd zijn om Tagweb te verbinden, zijn voor Tagweb niet bindend, tenzij Tagweb die afspraken of toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd en/of is begonnen haar verplichtingen op grond daarvan uit te voeren.

 • 4. Tagweb aanvaardt een opdracht steeds onder de voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van haar wederpartij voldoende blijkt.

Artikel 5: Prijzen

 • 1. De prijs is berekend exclusief omzetbelasting, verwijderingsbijdrage, verpakking, installatie, montage, aansluiting en vervoer.
 • 2. Prijsstijgingen die zich voordoen na het sluiten van een overeenkomst en voordat Tagweb haar verplichtingen daaruit heeft uitgevoerd, worden doorberekend en verhogen dus de overeengekomen prijs. Tagweb heeft de bevoegdheid tot doorberekening ook indien met de wederpartij is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de door de wederpartij verstrekte opdracht.

Artikel 6: Levertijden

 • 1. Tagweb geeft de termijn voor levering van verkochte zaken en/of andere diensten, installatiewerkzaamheden van apparatuur en netwerk daaronder uitdrukkelijk begrepen, slechts bij benadering aan en onder voorbehoud dat er geen tussentijdse wijzigingen in de opdracht worden aangebracht of zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De opgegeven termijnen kunnen dan ook nooit worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de aangegeven termijn van levering geeft de wederpartij geen recht op de toepassing van andere betalingsvoorwaarden dan die in deze voorwaarden worden vermeld, of opschorting, korting, schadeloosstelling en/of annulering van de opdracht.

 • 2. Bij niet-tijdige levering van verkochte zaken en/of andere diensten moet Tagweb dan ook schriftelijk in gebreke worden gesteld alvorens haar verzuim intreedt. Dat verzuim treedt op zichzelf eerst in nadat 30 werkdagen zijn verstreken nadat zo’n ingebrekestelling Tagweb heeft bereikt en zij na het verstrijken van die termijn nog steeds niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Overmacht

 • 1. In gevallen van overmacht worden de verplichtingen van Tagweb uit een overeenkomst opgeschort gedurende een zodanige termijn als die overmachtsituatie duurt, zonder dat een wederpartij op Tagweb enige aanspraak heeft in verband daarmee.

 • 2. Indien Tagweb na 90 dagen nadat zij haar wederpartij schriftelijk over het bestaan van die overmachtsituatie heeft ingelicht verhinderd blijft haar verplichtingen uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, hebben haar wederpartij en zij het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren voor zover die nog niet was uitgevoerd, zonder dat één van partijen ter zake van het geannuleerde gedeelte van de overeenkomst een vergoeding is verschuldigd aan de andere partij van welke aard dan ook.

 • 3. Annulering geeft de wederpartij niet het recht op restitutie van door haar aan Tagweb voor de leveringen en/of andere diensten van Tagweb verrichte betalingen, voor zover Tagweb die leveringen of andere diensten daadwerkelijk heeft uitgevoerd totdat het geval van overmacht zich voordeed, noch ontheft die annulering haar van haar verplichtingen om voor zulke al uitgevoerde leveringen te betalen voor zover zij nog niet aan haar betalingsverplichtingen daarvoor voldeed.

 • 4. Onder overmacht wordt o.a. verstaan iedere van de wil van Tagweb onafhankelijke omstandigheid waardoor Tagweb wordt verhinderd om haar verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, ook indien die omstandigheid Tagweb zelf betreft, als ziekte van personeel, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, oorlog, oproer, rellen, molest, werkstakingen en uitsluitingen zowel binnen als buiten het bedrijf van Tagweb, vertraagde levering van door Tagweb bestelde zaken en materialen door welke oorzaak dan ook, transportmoeilijkheden en machinale en andere buiten haar schuld in het bedrijf van Tagweb optredende storingen waaronder breuk in en/of uitval van haar machines en gereedschappen en andere zulke voorvallen daaronder uitdrukkelijk begrepen. Onder overmacht worden mede begrepen voorvallen die werden veroorzaakt door personen bij Tagweb in dienst of door hulppersonen en/of al dan niet aan Tagweb ondergeschikten in de zin van de artikelen 6:76, 170 en 171 BW, tenzij deze laatste voorvallen zijn ontstaan door opzet, aan opzet grenzende schuld of aan opzet grenzende nalatigheid of grove schuld of grove nalatigheid.

Artikel 8: Betalingen

 • 1. Betalingen dienen zonder korting, compensatie of opschorting te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na dato factuur. Deze termijn is een vervaltermijn, zodat de wederpartij bij niet-betaling binnen die termijn direct in verzuim is zonder dat een nadere sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.
 • 2. Indien de factuur niet uiterlijk op de vervaldag is voldaan, is de wederpartij vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente als bedoeld bij artikel 6:119 BW een hoger bedrag bedraagt. In dat geval geldt die wettelijke rente als vertragingsrente. Betalingen strekken steeds ter betaling van de verschuldigde renten en kosten, daarna ter betaling van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de verplichting welke de wederpartij bij de betaling aanwijst.
 • 3. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Tagweb moet maken om te geraken tot incasso van een factuur komen voor rekening van de nalatige wederpartij. De ten laste van de wederpartij komen buitengerechtelijke kosten worden bij deze overeenkomst gesteld op minstens 10% de op de betreffende factuur onbetaald gebleven bedragen en de daarover op dat moment verschuldigde rente.

 • 4. In afwijking van het voorgaande heeft Tagweb altijd het recht om vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Dat geldt in het bijzonder in het geval van levering van hardware en software als bedoeld in artikel 11, lid 6, van deze voorwaarden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • 1. De aansprakelijkheid van Tagweb in geval van verzuim is beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven (garantie-) verplichtingen. Zulke aansprakelijkheid ontstaat eerst wanneer het verzuim van Tagweb wordt veroorzaakt door opzet, aan opzet grenzende schuld of aan opzet grenzende nalatigheid of grove schuld of grove nalatigheid van Tagweb, personen in dienst van Tagweb of hulppersonen en/of al dan niet aan Tagweb ondergeschikten, deze twee laatste in de zin van de artikelen 6:76, 170 en 171 BW.

 • 2. Tagnet Groep is in geen geval verplicht tot meer schadevergoeding dan in deze voorwaarden voorzien en door haar aansprakelijkheidsverzekeraar gedekt. Tagnet Groep is in het bijzonder niet schadeplichtig ten aanzien van schade aan en/of door software, bedrijfsschade, vertraging in de uitvoering van de levering en ten aanzien van schadevorderingen die derden als gevolg van een eventuele toerekenbare tekortkoming van Tagnet Groep op Tagnet Groep of op de wederpartij geldend maken. Mocht zo’n derde Tagnet Groep niettemin wegens zo’n tekortkoming aanspreken, dan vrijwaart de wederpartij Tagnet Groep van die aanspraken.

Artikel 10: Toepasselijk recht; forumkeuze

 • 1. Alle transacties van Tagweb worden beheerst door het Nederlandse recht.

 • 2. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten en transacties die door deze voorwaarden worden beheerst, tenzij de wet een andere rechter dwingend voorschrijft of Tagweb een andere rechter kiest.

Artikel 11: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden staan tevens vermeld op de website: www.tagweb.nl

 • 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen partijen.
 • 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • 4. Tagweb is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Tagweb wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de wederpartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze wederpartij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

B. Bijzondere bepalingen:

I. Verkoop en levering:

Artikel 12: Levering

 • 1. Levering vindt plaats:
    a. indien de verkochte zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald: door in ontvangstname van die zaken;
    b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder of een vervoermiddel van Tagweb: door levering ten huize of aan het magazijn van de wederpartij;

 • 2. Kan de wederpartij het materiaal nog niet gebruiken, dan vindt levering plaats door schriftelijke mededeling van Tagweb dat het materiaal voor directe in ontvangstname en/of afzending bij Tagweb of bij haar leverancier gereed staat. Zulks kan ook geschieden voor een deel van het materiaal indien het andere deel reeds aan de wederpartij is geleverd.

 • 3. De wederpartij draagt vanaf de hiervoor in lid 1 genoemde levering en/of de hiervoor in lid 2 genoemde mededeling het gehele risico van beschadiging en/of verlies van het geleverde door welke oorzaak ook maar.
 • 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is kan Tagweb naar haar keuze dit gedeelte leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. Bij levering in gedeelten naar keuze van Tagweb of bij levering in gedeelten volgens afspraak wordt iedere aflevering geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen. Dat brengt o.a. mee dat Tagweb recht heeft op betaling voor de betreffende leverantie en de wederpartij na aanvaarding van het geleverde daarop niet meer kan terugkomen.

 • 5. Levering, als bedoeld in de hiervoor in de leden 1 en 2 genoemde zin houdt niet eigendomsoverdracht in.
 • 6. Is er sprake van levering van hardware en software dan worden deze pas overgedragen nadat de wederpartij heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de transactie waarom het gaat.

Artikel 13: Verzekering

 • 1. Nadat de levering, als bedoeld in artikel 11, heeft plaatsgevonden is de wederpartij tegenover Tagweb niet alleen aansprakelijk voor elke schade aan het geleverde uit welke oorzaak, maar ook voor alle schade die door en met het materiaal is veroorzaakt en gehouden Tagweb tegen alle aanspraken van derden ter zake te vrijwaren. Dit lijdt uitzondering voor zover de schade door Tagweb en/of haar personeel is veroorzaakt.

 • 2. De wederpartij dient zich deugdelijk te verzekeren ter zake van zijn aansprakelijkheid, zolang de zaken niet conform het hierna ten noemen artikel 13 in zijn eigendom zijn overgegaan.

Artikel 14: (Verlengd) eigendomsvoorbehoud; eigendomsovergang

 • 1. De eigendom van door Tagweb geleverde zaken gaat niet eerder op de wederpartij over, dan wanneer de wederpartij alle facturen voor geleverde of nog te leveren zaken en te zijnen behoeve verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in verband daarmee heeft betaald. Datzelfde geldt voor vorderingen van Tagweb op de wederpartij wegens diens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

 • 2. De wederpartij mag de zaken, waarop Tagweb eigendomsrechten heeft ingevolge het door het vorige lid geregelde (verlengde) eigendomsvoorbehoud, niet vervreemden, verhuren, uitlenen, of op welke wijze of welke titel dan ook buiten zijn bedrijf brengen of daarop door enige overeenkomst of handeling aan derden een pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord verschaffen.

 • 3. Dit (verlengde) eigendomsvoorbehoud laat niettemin het recht van de wederpartij onverlet de zaken te verkopen en/of te gebruiken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 15: Software

Tagweb levert software die niet haar eigendom is op basis van licentie en garantie van de softwareleverancier. Tagweb levert zo nodig de betreffende licentie. De wederpartij is verplicht zich aan de betreffende licentiebepalingen te houden. Tagweb is nimmer verantwoordelijk voor het licentiebeleid en werkt alleen met officiële licenties.

Artikel 16: Verzuim; ontbinding; terughalen; vervroegde opeisbaarheid

Wanneer de wederpartij om welke reden dan ook in verzuim blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen als hiervoor in artikel 8, lid 1, omschreven, uitstel van betaling verzoekt, in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt of indien de wederpartij een vennootschap is die vennootschap wordt ontbonden, of de hiervoor onder 13, leden 2 en 3, genoemde verboden overtreedt, heeft Tagweb het recht iedere overeenkomst met de wederpartij buiten rechte te ontbinden en alle door haar geleverde zaken als haar eigendom terug te halen onder verrekening van het eventueel reeds aan haar betaalde, dan wel slechts die zaken terug te halen die op dat moment nog niet zijn betaald en onverminderd het recht van Tagweb om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. Wanneer zich een van de in de vorige volzin gevallen zich voordoet worden alle vorderingen die Tagweb op de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar, ook wanneer er nog geen 14 dagen na de betreffende factuur zijn verstreken.

Artikel 17: Garanties; reclames

 • 1. In de gevallen waarin Tagweb optreedt als tussenhandelaar geeft zij garantie op de door haar verkochte en geleverde zaken indien en voor zover zij garantie ontvangt van haar leveranciers. De wederpartij wordt geacht die fabrieksgaranties te kennen. Tagweb heeft daarnaast geen enkele garantieverplichting.

 • 2. In afwijking en/of aanvulling op hetgeen in het hier voorgaande lid is geregeld geldt dat reclames die betrekking hebben op beschadigingen en manci aan een door de wederpartij ontvangen zending binnen vier werkdagen na afleverdatum schriftelijk bij Tagweb moeten zijn ingediend en op de vrachtbrief worden aangetekend. Bij gebreke van dien vervalt ieder reclamerecht dienaangaande.

 • 3. Betreft de reclame materiaal- en constructiefouten die eerst bij het gebruik kunnen blijken of waarop volgens de handelsgebruiken de controle niet direct na ontvangst van de zaken pleegt te geschieden, dan kan die reclame nog geldend worden gemaakt binnen tien werkdagen nadat het gebrek aan de wederpartij is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken, echter nooit na het verstrijken van de garantieperiode van de betreffende fabrikant. Op deze van lid 2 afwijkende regeling kan geen beroep worden gedaan, indien de wederpartij het gebrek door een eenvoudige steekproef binnen de in dat artikel genoemde termijn had kunnen constateren.
 • 4. In geval van gerechtvaardigde reclame is Tagweb naar haar keuze gehouden te vervangen of te repareren. Reclame is niet mogelijk ten aanzien van door de wederpartij (reeds) doorgeleverde zaken.

 • 5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de hele partij.
 • 6. Wanneer de wederpartij over de zaken heeft beschikt, zelfs nadat is gereclameerd, vervalt elk recht op reclame en iedere bevoegdheid om een aanspraak geldend te maken in verband daarmee. Datzelfde geldt in de gevallen waarin de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan de zaken, verricht of laat verrichten of de zaken voor andere doeleinden dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend of op onoordeelkundige wijze zijn behandeld en/of onderhouden.
 • 7. Acceptatie door Tagweb van tijdig ingediende klachten betekent niet dat die klachten worden gehonoreerd en/of enige aansprakelijkheid wordt erkend. Indien aan een reclame, al dan niet binnengekomen binnen de daarvoor bestemde termijn, al dan niet ten dele wordt tegemoetgekomen geschiedt die tegemoetkoming geheel onverplicht zodat de wederpartij daaruit geen erkenning van aansprakelijkheid kan afleiden of daaraan enig recht ontlenen.

 • 8. Een reclame geeft de wederpartij geen recht tot ontbinding van de koopovereenkomst of tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Een reclame ten aanzien van een levering heeft geen invloed op afdoening en betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen.

II. Levering van diensten:

Artikel 18: Uitvoering

 • 1. Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening voert Tagweb deze dienstverlening naar beste weten en kunnen uit.

 • 2. Levering van de prestatie vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening door middel van terbeschikkingstelling aan de wederpartij. Het risico van beschadiging, verlies van data of tenietgaan van de prestatie gaat bij deze terbeschikkingstelling op de wederpartij over.
 • 3. Indien is afgesproken dat de dienstverlening in fasen plaatsvindt heeft Tagweb het recht de uitvoering van de diensten die behoren tot een volgende fase op te schorten totdat de wederpartij de leveranties in de voorgaande fase(n) schriftelijk heeft aanvaard.

 • 4. Tagweb heeft telkens recht op betaling van haar prestaties wanneer levering in de zin van de leden 2 en 3 heeft plaatsgevonden.

Artikel 19: Installatiewerkzaamheden

 • 1. Tagweb levert en installeert een te ontwikkelen netwerk conform schriftelijk vastgelegde specificaties indien dat schriftelijk is overeengekomen.

 • 2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door Tagweb uit te voeren installatie is overeengekomen, na voltooiing daarvan. Het is de wederpartij gedurende de testperiode niet toegestaan het netwerk voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

 • 3. Het netwerk geldt tussen partijen als geaccepteerd indien:
    a. tussen partijen geen acceptatietest is overeengekomen: bij aflevering of, indien installatie door Tagweb is overeengekomen, bij voltooiing van die installatie;
    b. tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na testperiode;
    c. Tagweb voor het einde van de testperiode een testrapport ontvangt als bedoeld in lid 4: op het moment waarop de in het testrapport genoemde fouten zijn hersteld, overigens onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 5 niet in de weg staan aan acceptatie.
    d. In afwijking van het voorgaande geldt het netwerk als volledig geaccepteerd indien en zodra de wederpartij daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt.

 • 4. De wederpartij informeert Tagweb daarover uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een gedetailleerd schriftelijk testrapport indien bij uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het netwerk fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren. De testperiode wordt in dat geval onderbroken totdat het netwerk zodanig aangepast dat die belemmering is opgeheven. Tagweb spant zich in de gemelde fout binnen een redelijke termijn te herstellen. Tagweb heeft daarbij het recht om tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties aan te brengen.

 • 5. De wederpartij onthoudt acceptatie van het netwerk op geen andere gronden dan die verband houden met de tussenpartijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Acceptatie van het netwerk wordt voorts niet onthouden wegens het bestaan van kleine fouten, waaronder fouten worden verstaan die redelijkerwijs niet in de weg staan aan operationele productieve in gebruik namen van het netwerk. Alles overigens onverminderd de verplichting van Tagweb om, voor zoveel toepasselijk, haar garantieverplichtingen na te komen als bedoeld bij artikel 16 van deze voorwaarden.

 • 6. Indien het netwerk in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest laat niet–acceptatie van een bepaalde fase en/of bepaald onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of eerder en/of ander onderdeel onverlet.

Verwerkersovereenkomst

Uitgangspunten:

Tagweb verwerkt gegevens voor en in opdracht van haar klanten. Deze verwerking kan vallen onder de AVG.

Definities:

In deze verwerkersovereenkomst wordt gesproken over:
 • Persoonsgegevens: gegevens die te herleiden zijn naar een privé persoon
 • Betrokkene: klanten, kandidaten, gebruikers, etc. wiens persoonsgegevens het betreft
 • Verwerker: Tagweb

 • Verantwoordelijke: de verwerkersverantwoordelijke, zijnde de klant
 • Partijen: Tagnet Groep en de klant gezamenlijk

 • Overeenkomst: contracten, afspraken, verplichtingen tussen Partijen

Partijen nemen het volgende in aanmerking:

 • Partijen hebben een Overeenkomst met betrekking tot één of meerdere ICT diensten. Ter uitvoering van deze overeenkomst kan het voorkomen dat Verwerker persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verantwoordelijke;
 • Bedrijfsgegevens van Verantwoordelijke, waaronder mogelijk persoonsgegevens, worden door Verwerker (online) beschikbaar gesteld t.b.v. een goed werkende ICT omgeving van Verantwoordelijke zoals vastgelegd in de overeenkomst ICT diensten;
 • Deze gegevens worden door Verantwoordelijke bepaald en aangeleverd, waarbij Verwerker redelijkerwijs mag aannemen dat Verantwoordelijke aan haar plicht heeft voldaan en de geldende wet- en regelgeving m.b.t. de AVG heeft nageleefd;
 • Partijen wensen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de Persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden;
 • Partijen wensen in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens hun rechten en plichten ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens van betrokkenen schriftelijk vast te leggen in deze Verwerkersovereenkomst;

En komen het volgende overeen:

Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen, daarbij zullen partijen zich in ieder geval houden aan de volgende punten:
 • 1. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de (schriftelijke) instructies van Verantwoordelijke;
 • 2. Verwerker gebruikt de data en/of persoonsgegevens van Verantwoordelijke nimmer voor eigen doeleinden;
 • 3. Personen in dienst van of werkzaam voor Verwerker die in aanraking komen met de betreffende persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht;
 • 4. Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd;
 • 5. Verwerker helpt Verantwoordelijke om te voldoen aan de plichten van Verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van Verantwoordelijke;
 • 6. Verwerker helpt Verantwoordelijke om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct meldt aan Verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/analyse. De Verwerker hoeft niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dit doet de Verantwoordelijke. De Verwerker brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij Verwerker geen kosten in rekening;
 • 7. De Verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van Verantwoordelijke;
 • 8. Verwerker werkt mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de Verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen;
 • 9. Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert Verwerker de persoonsgegevens (of retourneert deze aan Verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na afloop van de verwerkingsdiensten;
 • 10. De Verwerker mag de gegevens niet verwerken bij/via/met organisaties e/o landen die niet minimaal evenveel waarborgen m.b.t. privacyregels bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 • 11. Op deze verwerkersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing;
 • 12. De verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn of het verstrekken van persoonsgegevens aan Derden;
 • 13. Verantwoordelijke zorgt voor een strikt beveiligingsbeleid m.b.t. haar eigen ICT omgeving en de beveiliging daarvan en controleert de handhaving van dit beleid. Verwerker kan hierin adviseren uit hoofde van de overeenkomst ICT diensten, maar Verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor naleving van dit advies;
 • 14. Als één of meerdere bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst. Partijen treden dan met elkaar in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is;
 • 15. Als één of meerdere bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de Overeenkomst(en) ICT Diensten die Verantwoordelijke heeft met Verwerker;
 • 16. Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Verantwoordelijke niet naleven van de verwerkersovereenkomst, de AVG of andere Wet- of regelgeving;
 • 17. Verwerkers is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen gemeld in de Algemene Voorwaarden;
 • 18. Indien Verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Verantwoordelijke Verwerker in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Verwerker een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen;
 • 19. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij;
 • 20. De duur van de verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de Overeenkomst ICT diensten. De verwerkersovereenkomst is niet los van de Overeenkomst ICT diensten te beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst ICT diensten eindigt de Verwerkersovereenkomst van rechtswege.

Datalek Protocol

Indien Verwerker een datalek ontdekt, zal deze Verantwoordelijke zo snel mogelijk telefonisch of per mail op de hoogte stellen met de volgende informatie:
 • Soort incident;
 • Datum inbreuk, indien bekend tussen (begindatum) en (einddatum), of nog niet bekend;
 • Samenvatting van het incident;
 • Indien bekend en het incident plaatsvond bij een subverwerker, de naam van de subverwerker;
 • Indien bekend het minimaal tot maximaal aantal hoeveelheid personen die betrokken zijn;
 • Indien bekend een omschrijving van de groep mensen die betrokken zijn bij de inbreuk;
 • Aard van de inbreuk zoals Lezen, Kopiëren, Veranderen, Verwijderen, Vernietigen, Diefstal, Nog niet bekend, of anders;
 • Indien bekend om welk type persoonsgegevens het gaat zoals, telefoonnummers, e-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens, of onbekend;
 • Indien bekend welke gevolgen de inbreuk kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen;
 • Verwerker zal omschrijven of en welke technische en/of organisatorische maatregelen zijn getroffen of getroffen moeten worden om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen.

Subverwerkers

 • Verantwoordelijke geeft toestemming aan Verwerker om andere subverwerkers in te schakelen;
 • Indien Verwerker een nieuwe subverwerker inschakelt die persoonsgegevens verwerkt, zal Verantwoordelijke hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden;
 • Als het inschakelen van subverwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zal Verwerker met subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vaststellen als in deze overeenkomst;
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is de Verwerker nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan Verantwoordelijke.

Beveiliging

 • Verwerker treft passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Verwerker rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van haar producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die gezien het beoogd gebruik van de producten en diensten verwacht mocht worden;
 • Tenzij expliciet anders vermeld in de Overeenkomst zijn de producten of de diensten van Verwerker niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten;
 • Verwerker streeft ernaar dat de door haar te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Verwerker beoogde gebruik van het product of de dienst;
 • De beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Verantwoordelijke, een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau;
 • Verwerker kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Verwerker zal belangrijke wijzigingen vastleggen en zal Verantwoordelijke waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen;
 • Verantwoordelijke kan Verwerker verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Verwerker is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Verwerker kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Verantwoordelijke doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Verantwoordelijke. Pas nadat de door Verantwoordelijke gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Verwerker de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.